Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Jagtforeningen ved KVL pr. 13. marts 2019


§ 1 Navn og hjemsted

stk.1 Foreningens navn er Jagtforeningen ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, (Jagtforeningen ved KVL).

stk.2 Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg kommune, nærmere betegnet Frederiksberg Campus – Københavns Universitet (Den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole).§ 2 Forhold til Frederiksberg Campus – Københavns Universitet.


stk. 1 Ved forpligtende henvendelse udadtil tilføjes " privat organiseret forening", således at foreningens selvstændighed i forhold til Københavns Universitet klart fremgår overfor 3. mand.


§ 3 Forhold til Danmarks Jægerforbund

stk. 1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

stk. 2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.


§ 4 Formål og opgaver

stk. 1.1 At uddanne og organisere jægere på Frederiksberg Campus– Københavns Universitet (Den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole), herunder uddannelser der pr. 1. sept. 2011 var tilknyttet denne (se bilag 1).


stk. 1.2 At øge medlemmernes viden om og praktisk erfaring i bæredygtigt jagt.

stk. 1.3 At bevidstgøre de studerende der ikke er jægere, om jagtens berettigelse og om nødvendigheden i forvaltning af Danmarks natur.

stk. 1.4 At skabe forståelse for at den danske natur er kulturskabt og derfor kræver en aktiv forvaltning.

stk. 1.5 At øge medlemmernes indsigt i naturen som en dynamisk helhed af landskab, hav, klima, dyr, historie og kultur, hvori mennesket indgår og dermed ruste jægerne til at deltage aktivt i naturdebatten i Danmark.

Stk. 1.6 At indgå i sam- og modspil med andre naturbrugere

Stk. 1.7 At være forum for udvikling af nye tanker og nye virkemåder på det jagtfaglige, jagtpolitiske og det jagtorganisatoriske område.

Stk. 1.8 At samarbejde med alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund og andre relevante foreninger om at forbedre jagtens generelle vilkår i Danmark.


§ 5 Medlemskab

stk.1 Som medlem kan optages enhver, der anerkender foreningens vedtægter.


§ 6 Ophør af medlemskab

stk.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel med virkning fra årsskiftet.

stk. 2 Foreningen kan slette et medlem der er i restance med kontingent, efter de af bestyrelsen nærmere fastsatte regler.

stk. 3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §§ 36-41.

stk. 4 Ophør af medlemskab medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


§ 7 Kontingent og hæftelse

stk. 1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

stk. 2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere beslutninger om forfaldstid m.v..

stk. 3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.


§ 8 Ordinær generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

stk. 3 Datoen for den ordinære generalforsamling offentliggøres med minimum to måneders varsel.

stk. 4 Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, inkl. forslag til vedtægtsændringer, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 5 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske enten i DJ´s medlemsblad, på DJ’s medlemsnet eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel.

stk. 6 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent

2. Formalia:

- Valg af to referenter

- Valg af to stemmetællere

- Godkendelse af dagsorden

3. Aflæggelse af årsberetning

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af formand, næstformand og kasserer

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

11. Eventuelt


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter den skriftlige begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst én uges varsel.


§ 10 Afstemninger

stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

stk. 2 Hvert medlem har en stemme.

stk. 3 Afstemninger sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis blot ét af de tilstedeværende medlemmer begærer skriftlig afstemning.

stk. 4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

stk. 6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


§ 11 Bestyrelsen

stk.1 Bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

stk. 3 Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

stk. 4 Formand, Næstformand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

stk. 5 Bestyrelse vælger af sin midte en sekretær.

stk. 6 Formand, næstformand, kasserer og pramansvarlig skal på valgtidspunktet være indskrevne på en af de i bilag 1 nævnte uddannelser.

      Stk. 6.1 Såfremt at pramansvarlige nævnt i stk 6. ikke besættes af en studerende/indskrevet på nævnte Bilag 1, kan en ikke-studerende besætte pladsen  

stk. 7 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller medlemmer af bestyrelsen begærer det.

stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

stk. 9 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

stk. 10 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.


§ 12 Tegningsret

stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren.

stk. 2 Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til foreningens løbende økonomiske dispositioner.

stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

stk. 4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 13 Formue og regnskab

stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 14 Revision

stk. 1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. § 8 stk. 6 pkt.12, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

stk. 2 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

stk. 3 Formand og kasserer kan ikke vælges til revisor.


§ 15 Sammenslutning

stk. 1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens passiver og aktiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


§ 16 Opløsning

stk. 1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

stk. 2 Foreningens eventuelle formue skal - efter alle forpligtigelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening på Frederiksberg Campus – Københavns Universitet indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye forening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til formål der indgår i disse vedtægters


§ 17 Oprettelse

stk. 1 Jagtforeningen ved KVL er oprettet på den stiftende generalforsamling den 9. september 1997.

stk. 2 Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling og træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund - er oprettet.


 

§18 Forhold til jagttegnskurser afholdt i foreningens regi

stk. 1 Bestyrelsen ansætter jagttegnslærer, hundeinstruktører samt riffel -og flugtskydnings instruktører.  

stk. 2 Kontrakt mellem undervisere, instruktører og foreningen vedr. løn og krav, revurderes årligt af bestyrelsen.  

stk. 3 Bestyrelsen fastsætter kursusgebyr for jagttegnskursus, herunder gælder, at kursister indskrevet på de i bilag 1 nævnte uddannelser kan få rabat fastsat af bestyrelsen.

stk. 4 Bestyrelsen fastsætter kursusgebyr for hundetræning, herunder gælder at kursister der er medlem af jagtforeningen kan få rabat som er fastsat af bestyrelsen.  Bilag 1


(Den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole), uddannelser der pr. 1. sept. 2011 var knyttet til denne:

 

(K= kandidat, B=bachelor)

 

Agriculture K

Agricultural Development K

Animal Science K

Biologi-bioteknologi B/K

Enviromental Chemistry and Health K

Enviromental and Natural Ressource Economics K

Forest og Nature Management K

Fødevarevidenskab B/K

Gastronomy and Health K

Have- og parkingeniør B

Human Nutrition K

Husdyrvidenskab B

Jordbrugsøkonomi B/K

Klinisk Ernæring K

Landskabsforvaltning K

Landskabsarkitektur og bydesign B/K

Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning mv.) B

Naturressourcer (naturforvaltning og miljøøkonomi mv.)

Parasitology K

Skov- og landskabsingeniør B

Veterinærmedicin (dyrlæge) B/K


---


Referater fra KVL jagtforeningens generalforsamlinger

Kan findes på foreningens facebookside eller ved forespørgel hos bestyrelsen@jagtkvl.dk